HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) GÖREV GRUBU

Güncellenme tarihi: 15.3.2020

HASUDER-Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Görev Grubu, HASUDER Yönetim Kurulu’nun Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 döneminde pandemi olarak ilan edilmiş COVID-19 konusunda dünyada ve Türkiye’de süreçle ilgili yapılan çalışmaları yakından izleyerek proaktif çalışmalar yapmak, var olan çalışmalara bilimsel zeminde katkı sunabilmek, halk sağlığı bakış açısıyla birey ve/veya toplum sağlığı için öneriler sunmak amacıyla oluşturulmuş akademi ve saha çalışanlarının bir arada üretmesine olanak sağlayan 15.3.2020 tarihinde oluşturulmuş bir danışma kuruludur. Görev grubunun çerçevesi ve temel görevleri aşağıda sıralanmıştır.

Görev Grubu Genel Çerçevesi

 1. HASUDER’in konu ile ilgili gönüllü üyelerinden oluşur.
 2. Bu grupta görev almak isteyen üyeler grubun koordinasyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesine/üyelerine katkı taleplerini iletirler ve gruba dahil olurlar.
 3. Grup çalışmalarını “online”, telefon”, “yüz yüze” iletişim tekniklerinin bir ya da birkaçını birlikte kullanarak sürdürür.
 4. Grup çalışmalarını şeffaflık, kanıta dayalı yaklaşım, mahremiyetin korunması gibi bilimsel ve etik açısından ilke ve yaklaşımlara dayandırır.
 5. Görev grubu yapacağı çalışmaları kendisi belirleyebilir, gruba talep geldiğinde değerlendirerek çalışmalarını sürdürebilir.
 6. Grup; gerekli gördüğü durumlarda diğer HASUDER üyelerinden ya da konunun uzmanı olduğunu bildiği/düşündüğü kişilerden görüş alabilir.
 7. Üretilen dokumanlar bilimsel gelişmeler ışığında güncellenir.
 8. Grupta kalma ya da gruptan ayrılma süreci üyelerin kararına bağlıdır. 
 9. Çalışmalar HASUDER Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde sürdürülür.
 10. İhtiyaç ortadan kalktığında grup görevini tamamlamış kabul edilir.

Görev Grubunun Temel Çalışma Konuları ve Yöntemi

 1. HASUDER web sayfasında bir COVID-19 alanı açmak ve bu alanı güncel bilgilerle zenginleştirmek, ilgili bağlantılara bu sayfada yer vermek
 2. Bu alanda görev başlıklarına göre alt alanlar tanımlamak ve üretilen belgeleri burada paylaşmak.
 3. COVID-19 ve ilgili konularda HASUDER üyelerine, bilim ortamına ve kamuoyuna bilimsel temelli aşağıdaki başlıklar öncelikli olmak üzere bilgilendirme belgeleri hazırlamak
  • Durum raporları
  • Uluslararası belgelerin sentez/özet/tercüme dokümanları (DSÖ, CDC, ECDC, BM diğer kurum ve kuruluşlar)
  • Uluslararası literatür dokümanları (veri tabanları, kitaplar, vb)
  • Ulusal kurumların görev grubu çalışmaları ile uyumlu dokümanları
  • Görüş belgeleri 
   1. Sağlık kurumu, yaşlı bakım evi, otel, okul, kreş, açık alan, vb. mekanlar başta olmak üzere
 4. Kimi uygulama konularında dokuman üretmek
  • Karantina/izolasyon uygulamaları
  • Görsel materyaller/paylaşımlar
  • “Haber postası” niteliğinde sürekliliği olan dokumanlar
  • Afiş/broşür
  • Webinar sunumları
  • Kitapçık
  • Kitap
  • İnfografik
  • Video
  • Kısa film
  • Diğer
 5. Sosyal medya kullanımını geliştirici çalışmalar yapmak
 6. Konu ile ilgili çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
  1. Uluslararası
   • BM kurumları
   • Diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar
  2. Ulusal
   • Kamu (Sağlık Bakanlığı öncelikli olmak üzere)
   • Üniversiteler
   • Meslek örgütü ve bileşenleri (Türk Tabipleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Uzmanlık dernekleri, vb)
   • Medya
   • STK
   • Yerel yönetimler
   • Diğer

Görev başlığıAçıklamaSorumluGörev alanlar
Korona özel web sitesi Siteyi güncellemek. Yeni gelen dokümanları siteye eklemek.Melike YavuzLütfi Saltuk Demir,
Eray Öntaş
Sosyal medya iletişimi Web sitesine eklenen dokümanları sosyal medyada web sitesini tıklatacak şekilde paylaşmak. Üretilen infokrafik, video vb dokümanları sosyal medyada paylaşmak. Lütfi Saltuk Demir Burcu Küçük Biçer
Bahadır Haytabey
Korona Haber Postası Melike Yavuz 
Dünyadan haberlerWHO situation report, CDC, ECDC vb. kurumlardan önemli görülen bilgilerin derlenmesi Onur Özlem Öztürk 
Türkiye’den haberlerTürkiye verilerin takibi,  tablo ve grafiklere işlenmesi 
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların pandemi kapsamında aldığı kararlar ile TTB gibi sağlıkla ilişkili meslek örgütleri ve HASUDER dışı uzmanlık derneklerinden haberlerin derlenmesi 
Meltem Akın DikleliAyşe Gülsen Teker,
Tülin Çoban 
HASUDER’den haberlerHASUDER üyelerince yapılan tüm üretimlerin ve TV’ye çıkan üyelerin program bilgisinin paylaşılması Melike Yavuz 
Okuma önerisi Literatür ekibi ile koordine çalışarak Ercümen Beyhun  
Görsel materyaller hazırlamak   
İnfografikler Halka  ve sağlık çalışanlarına yönelik mesajlar veren görseller hazırlamak Dilek Aslan Selim Güler
Nil Kader Çağaç
Ferhat Yıldız
VideolarCOVID-19 pandemisi ile ilgili Tacettin İnandı Okan Matkap
Durum raporları    
TürkiyeTürkiye’de sunulan verilerden yararlanarak güncel durum raporları hazırlamak Muzaffer Eskiocak Tayyar Şaşmaz
Meltem Akın Dikleli
Nurcan Şentürk
Selin Girgin
Dünya WHO, CDC, ECDC vb kurumların web sitlerinden yararlanarak güncel durum raporları hazırlamak Gül Ergör  
HASUDER Görüşleri    
COVID-19 pandemisinin yönetimine dair HASUDER adına görüş hazırlamak İlgili kurumlara iletmek üzere üyelerin görüşlerini dikkate alarak HASUDER adına görüş yazıları hazırlayıp, gönderilmesini ve webe eklenmesini sağlamak Tayyar Şaşmaz 

Pınar Okyay 
 
Bilgi/belge ihtiyacının karşılanması Görüş ve bilgi ihtiyacı olan başlıklarda kaynak kişi/çalışma grupları ile görüşerek çeşitli  belgeler hazırlamak/hazırlatmak Türkan Günay Tüm çalışma grupları sorumluları 
Literatür    
Güncel literatür tarama ve özetleme COVID-19 pandemisi ile ilgili halk sağlığjnı ilgilendiren güncel literatürü özetlemek. Özetleri paylaşmak. Korona postası okuma önerileri  için uygun literatürü seçmek Ercüment BeyhunFiliz Abacıgil 
COVID-19 Kütüphanesi Basılı belgelerin(kitap, makale vb) HASUDER kütüphanesinde toplanması Erhan Eser  
Birinci basamak çalışmaları Pandemiyle mücadelede birinci basamak sağlık kurumlarında (Aile Sağlığı Merkezleri) yapılabileceklerle ilgili görüş hazırlamak. Aile Hekimliği Dernekleri ile işbilriği içinde çalışmalar yapmak. Zahide Koşan  
Toplum ruh sağlığı çalışmaları Sahada ve Hastanelerde aktif çalışan halk sağlığı uzmanlarının ve tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonları için çalışmalar yapmak. İnanç Sümbüloğlu 
Görsel ve yazılı basınla ilişkiler TV programlarına çıkacak kişilerin belirlenmesi, HASUDER görüşlerinin basınla paylaşılması için çalışmalar yapmak. Dernek sekreteri basın taleplerini alır, sorumlu kişi ile paylaşır. Sorumlu kişi ile koordineli olarak uygun kişi bulunup basına geri dönüş yapılır. Basınla paylaşılması istenen bilgiler sekreter üzerinden basına iletilir. Sarp Üner  
COVID-19 ve Mülteci/Sığınmacı Çalışma GrubuMültecilerin yeni koronavirüs salgınından korunması ve yayılımının önlenmesi başlığında çalışmalar yapmak Şevkat Bahar Özvarış Sibel Sakarya
Melikşah Ertem
Gül Gürsoy
Deniz Mardin
İlker Kayı
Neslihan Yukarıkır
Anıl Başpınar 
Sahada çalışan halk sağlıkçıların soruları Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan halk sağlığı uzmanlarının sorularına yanıt vermek ve sorunlarına öneriler geliştirmek Nur Baran Aksakal Mehmet Ali Kurçer 
 
Günün konusu Korona özel web sitesinde her gün pandemi ile ilişkili bir konu üzerine tartışma yürütmek. Dilek Aslan 
Paylaş